Створення інтегрованої системи управління соціальною відповідальністю групи компаній

Проблема: 

Створення інтегрованої системи управління соціальною відповідальністю (СВ) групи компаній, якими керує ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент», враховуючи наступні чинники

- Мета стратегії СВ – підвищення ефективності бізнесу
- СВ має бути частиною основного бізнес-процесу

Контекст: 

Підприємства, що увійшли до Групи, раніше належали державі. Новий власник отримав такий спадок від економіки, регульованої державою: підприємства обладнані без урахування впливу на довкілля, ефективність праці нижча за міжнародну, склались традиції надання соціальних послуг громаді. Очікування місцевих громад від підприємств часто перевищують мандат приватної компанії

Опис: 

Стратегія соціальної відповідальності є частиною основної бізнес-стратегії Групи, інструментом управління, а не окремим проектом чи функцією зв’язків з громадськістю.

Основні позиції:

• Безпека праці, рівень травматизму, екологічні питання входять до 10 головних ризиків промислових холдингів.

• Показники, пов`язані з охороною праці та екологією, інтегровані в систему мотивації керівників промислових холдингів та підприємств: ці показники включені до списку основних показників оцінки ефективності менеджменту(KPIs).

• Інтеграція принципів СВ в процес виробництва відбувається шляхом впровадження систем менеджменту ISO14001 та OHSAS18001.

• Соціальний звіт – це інструмент управління діяльністю з СВ та побудови наскрізної системи обміну інформацією.

Розробка стратегії Соціальна відповідальність – один з основних принципів діяльності СКМ. Перед тим, як увійти до складу СКМ, більшість підприємств Групи, особливо в гірничо-металургійній галузі та енергетиці, належали державі та виступали гарантами економічної стабільності для трудових колективів і місцевих громад. СКМ прагнула зберегти традиції піклування про колективи та підтримки місцевих громад на територіях своєї присутності. СКМ вважає, що бізнес може бути успішним лише тоді, коли працівникам добре працюється, а їхнім родинам добре живеться на територіях, де розташовані підприємства. Тобто успішним може бути тільки соціально відповідальний бізнес. СКМ поставила за мету розробити стратегію корпоративної соціальної відповідальності для Групи. З цією метою в червні 2006 року було створено Комітет СКМ з СВ, куди входять керівники компанії на рівні директорів та представники галузевих холдингів. Комітет визначив шість основних напрямків СВ, актуальних для СКМ:

• корпоративне управління,
• умови праці,
• охорона навколишнього середовища,
• співпраця з місцевими громадами,
• соціальні інвестиції,
• спонсорство і благодійна діяльність.

Ці принципи були опубліковані на корпоративному сайті в серпні 2006 року. Їхній загальний характер дозволяє співвіднести принципи з потребами компаній і підприємств Групи, які працюють у різноманітних галузях – від металургії до телекомунікацій.Комітет замовив внутрішньокорпоративне дослідження з СВ. Серед підприємств Групи було проведене опитування на рівні директорів. Воно засвідчило достатньо високий, порівняно із загальноукраїнським, рівень обізнаності керівництва підприємств із сутністю СВ. З’ясувалося, що 93% підприємств проводять діяльність, яку можна віднести до соціально відповідальної.

Наступним кроком стала розробка політик за шістьма напрямками СВ. Розуміючи, як багато значить залучення працівників до процесу розроблення стратегії, СКМ розпочала консультації з підприємствами у сфері стратегії СВ. Це дозволило, з одного боку, розробити реальну політику з урахуванням ситуації на підприємствах, а з іншого, зробити так, щоб люди, які потім впроваджуватимуть політику, розуміли та поділяли її. Працівники керівної компанії разом із представниками галузевих холдингів проводили зустрічі на підприємствах з метою розтлумачити суть поняття «соціальна відповідальність» та основні принципи СВ в СКМ. Це дозволило підприємствам вивчити й систематизувати свій досвід, а відтак інтегрувати його при розробці стратегії. Консультації завершилися на початку 2007 року.

По завершенні консультацій та роботи над політикою була проведена внутрішньо корпоративна конференція з СВ за участі представників всіх структурних підрозділів та підприємств Групи. Конференція  мала на меті формування єдиного бачення СВ в Групі СКМ та надання підприємствам інструментарію управління соціальною та екологічною діяльністю. Соціальний звіт СКМ першою з українських компаній, що керують масштабним диверсифікованим бізнесом, підготувала звіт про сталий розвиток відповідно до вимог Глобальної ініціативи звітності (GRI). СКМ прагне до відкритості й прозорості, і з 2006 року надає зацікавленим сторонам інформацію про свою діяльність. Компанія готує соціальні звіти тому, що прагне вести бізнес за міжнародними стандартами, а також тому, що вважає соціальну звітність інструментом управління соціальною й екологічною діяльністю. Над звітами працюють співробітники СКМ без залучення зовнішніх консультантів, тому що компанія вважає висновки й уроки із цієї роботи не менш важливими, ніж сам звіт. Процес роботи над звітом допоміг структурувати діяльність компанії в сфері соціальної відповідальності.

Із шести актуальних сфер СВ, які СКМ визначила для себе в 2006 році, пріоритетними стали два напрямки: безпека праці й охорона навколишнього середовища. Для звіту компанія зібрала, проаналізувала й представила інформацію з 8 показників у сфері організації праці й за 8 екологічними показниками діяльності 19 найбільших промислових підприємств Групи. Під час підготовки звіту вдалося також систематизувати інформацію про соціальні інвестиції на рівні Групи. Систематизація включала розробку категорій інвестицій і консолідацію фінансової інформації. У результаті підрахунків з'ясувалося, що інвестиції СКМ у розвиток місцевих співтовариств, соціальні й благодійні програми в 2007 році склали близько $20,324 млн. До звіту включена інформація про 27 найважливіших компаній і підприємств Групи. Представлено дані за 21 показником результативності й 26 стандартними елементами звітності стандарту GRI.

Отримані переваги: 

Досвід впровадження СВ у великій приватній фінансово-промисловій групі дозволяє зробити такі попередні висновки:

Воля власників компанії – необхідна умова побудови соціально відповідального бізнесу. СВ починається з переконання акціонерів у тому, що бізнес має бути відповідальним. Акціонери ставлять завдання менеджерам, які пропонують шляхи впровадження СВ і звітують про результати. Важливо, щоб менеджери приймали та поділяли філософію соціальної відповідальності.

СВ – інструмент управління бізнесом. Стратегія соціальної відповідальності має бути частиною загальної корпоративної стратегії та елементом бізнес-плану. Важливо усвідомити, що СВ підвищує вартість бізнесу і дозволяє більш ефективно використовувати соціальні бюджети.

Впровадження СВ – процес змін та перетворень.Потрібно застосовувати стратегію управління змінами: донести суть змін до всіх учасників процесу, побудувати систему внутрішніх комунікації, чітко розподілити обов’язки між різними рівнями корпоративної структури, просуватися поступово і не розраховувати на негайний результат.

Сучасна стратегія СВ має спиратися на традицію. Досвід доводить, що великі підприємства, які раніше перебували в державній власності, від яких залежить добробут міст або районів, мають сильні традиції соціальної відповідальності. Сьогодні обсяг соціальних функцій переглядається, адже приватні підприємства не можуть виконувати функції держави. Проте традиції треба зберегти, сформулювати в сучасній термінології, і будувати стратегію саме на них.

Проблеми при впровадженні: 

Соціальна звітність: оскільки СКМ першою в Україні застосувала стандарт для масштабного диверсифікованого бізнесу, виникла необхідність інтерпретувати його для українського ринку. Співробітники компанії проаналізували стандарт в контексті національного законодавства й вимог органів статистичної звітності. У майбутньому СКМ планує розробити власний посібник із підготовки соціальної звітності для підприємств Групи.

Період впровадження: 

Робота розпочалась у липні 2006 року і продовжується до сьогодні, адже соціальна відповідальність для СКМ – це інструмент щоденного управління бізнесом.

Наступні кроки: 

• Вдосконалення системи внутрішніх комунікацій з соціальної відповідальності.
• Створення «протоколу соціальної звітності» - детального опису показників, за якими буде проводитись моніторинг соціальної та екологічної діяльності компаній та підприємств Групи.